Privacyreglement

SNK | QUALITY ASSISTANCE
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

NASREEN KARAMAT ALI
is de Functionaris Gegevensbescherming van SNK | QUALITY ASSISTANCE

SNK | Quality Assistance gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen op de volgende wijze:

Rechtmatigheid en transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag
SNK | Quality Assistance zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor specifiek omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtmatige grondslag verwerkt. Persoonsgegevens worden verwerkt om de overeenkomst uit te kunnen voeren, om aan informatieverzoeken gehoor te kunnen geven en of aan wettelijke vereisten te kunnen voldoen.

Gegevensverwerking
SNK | Quality Assistance verwerkt alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de overeengekomen opdracht, waarbij SNK | Quality Assistance streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt. Onder de persoonsgegevens die SNK | Quality Assistance verwerkt behoren: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, en bankrekeningnummer.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid
SNK | Quality Assistance gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt SNK | Quality Assistance voor passende beveiliging van persoonsgegevens. SNK | Quality Assistance spant zich in het dataverkeer naar behoren tegen ongeautoriseerde dan wel onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking te beschermen.

Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens, maakt SNK | Quality Assistance afspraken over de eisen waaraan deze verwerking moet voldoen. SNK | Quality Assistance beheert deze afspraken actief.

Rechten van betrokkenen
SNK | Quality Assistance honoreert alle (privacy)rechten van betrokkenen. Voor het bereiken van het doel waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SNK | QUALITY ASSISTANCE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nasreen@snk-qa.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
SNK | QUALITY ASSISTANCE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
SNK | QUALITY ASSISTANCE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via nasreen@snk-qa.com.